De Walfridusvoettocht is een wandeltocht zonder wedstrijdelement. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico.

Deelnemers dienen zelf

  • Zorg te dragen voor een toereikende lichamelijke conditie,
  • Zorg te dragen voor een adequate voorbereiding op de wandeltocht,
  • Zorg te dragen voor goede kleding en schoeisel,
  • Zorg te dragen voor voldoende en geschikt eten en drinken en

Het besluit te nemen om tijdens de wandeltocht eventueel de deelname te beëindigen.
Inschrijving geschiedt door het inschrijfformulier op de website te gebruiken.
Ook is het mogelijk om op de dag van de Walfridusvoettocht zelf nog in te schrijven. Dan wordt het inschrijfgeld met €1,-- verhoogd. Leden van de KWBN ontvangen €1,-- korting bij de inschrijving.  Er is géén limiet aan de inschrijving gesteld.  Indien van deelname wordt afgezien, bestaat er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.

De Walfridusvoettocht kent de volgende afstanden: 5, 10, 15, 25 en 40 km.

Onder wandelen wordt verstaan het zich zodanig voorwaarts bewegen, dat met de voeten voortdurend contact met de grond wordt gemaakt en het lichaamsgewicht beurtelings van het linker- op rechterbeen wordt overgebracht.

Daarom is niet toegestaan:

  • Gebruik te maken van één of meer voorwerpen die lichaamsfunctie(s), nodig om te wandelen,
  • In overwegende mate en anders dan als prothese aan- of vervullen, dan wel ondersteunen,
  • Gebruik te maken van een vervoermiddel of
  • In looppas voort te bewegen (hardlopen).

Wel toegestaan:

  • Nordic Walking (het gebruik van poles) 
  • Een wandelstok

Het parcours is, gedeeltelijk niet ingericht op rolstoelen en het gebruik van buggy’s, wandelwagens en bolderwagens.

Voor de 5 en 10 km wordt geprobeerd een route te creëren waar dit wel mogelijk is.

Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere deelnemers.

Alle deelnemers starten en melden af op de Start- en Finishlocatie.

De startlocatie is Stichting Zorg 's Heeren Loo (Opmaat) Fazant 13 9781XE Bedum . De finishlocatie is bij de Walfriduskerk. (De kerk met de scheve toren).

Een geldige afmelding wordt verkregen doordat de deelnemer zijn startkaart laat aftekenen bij de finish. Dit is mogelijk tot 17.00 uur.
De starttijden staan vermeld op de website.

Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens1990 blijven tijdens de Walfridusvoettocht onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.
Met het inschrijven voor de Walfridusvoettocht verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.

De organisatie respecteert uw privacy. Persoonlijke informatie is alle informatie die herleidbaar is tot uw persoon. De persoonsgegevens worden door de organisatie in overeenstemming met de wet en met inachtneming van het recht van iedere deelnemer op bescherming van haar of zijn privacy, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen, ziekte en/of overlijden van deelnemers of verlies van bezittingen.

De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of de Walfridusvoettocht geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en andere gemaakte kosten.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie van de Walfridusvoettocht.